The Blog

Opas hackathoneja voittavien palvelukonseptien suunnitteluun

Palvelumuotoilun ajatusmaailmalla hackathonien voittoon

Hackathonien luonne on muuttunut viimeisten kolmen vuoden aikana. On päästy melko kauas tilanteesta, jossa hackathon merkitsi 24+ tunnin yhtäjaksoista ohjelmointirutistusta. Teknisesti loistavat hackathonratkaisut ovat edelleen toivottuja mutta myös konseptin idealla, tuotteen muotoilulla ja liikentoimintamallilla on nykyään paljon merkitystä. Joissakin hackathoneissa koodaminen on poistunut kokonaan ja parempi sana kuvaamaan näitä tapahtumia voisi olla “concepthon”. On päästy tilanteeseen, jossa holistininen ratkaisu esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin toteutettuna, on enemmän sääntö kuin poikkeus. Mutta mitä on palvelumuotoilu ja miten muotoillaan toimiva palvelu hackathon aikana?

Päädyin laatiman korkean tason ohjeistuksen siitä miten hackathoneja voittavia palvelumuotoilukonsepteja toteutetaan. Pohjana tässä toimii ongelmanratkaisu; jokainen hyvä palvelu ratkaisee jonkin käyttäjänsä ongelman.

Valitse kenen ongelmaa olet ratkaisemassa

“Aiomme tehdä ikäihmisten elämästä helpompaa”

Ennen ongelman valitsemista on syytä valita kenen ongelman palvelu ratkaisee, eli palvelun kohderyhmä. Kohderyhmän valitseminen auttaa rajaamaan ongelmaa merkittävästi ja tekee konseptin suunnittelusta suoraviivaisempaa. Kohderyhmä kannattaa valita silloinkin, kun ratkaistava ongelma on jo tiedossa.

Keinot kohderyhmän valintaan ovat monet. Eräs helppo tapa on valita jokin ryhmä jota itse edustaa, esimerkiksi opiskelija, ikäihminen, tai muu vastaava ja kehittää siitä kohderyhmää edustava persoona. Itsensä mallina käyttäminen johtaa helposti virheoletuksiin esimerkiksi käyttäjän valmiuksista, mutta hackathonien konteksissa tämä ei ole niin vakavaa. Jos kuitenkin haluaa välttää tätä ja tuoda samalla hieman enemmän haastetta itselleen, voi palvelun kohderyhmäksi valita vaikka kaupunkisuunnittelijat ja haastatella heitä.

Päätä minkä ongelman ratkaiset

“Aiomme tehdä joukkoliikenteellä matkustamisesta ikäihmisille helpompaa”

Kohderyhmästä on helppo jalostaa palvelulla ratkaistava ongelma tutkimalla kohderyhmän ihmisten toimintaa eri tilanteissa. Minkä ongelman esimerkiksi itse kohtaat päivittäin? Onko kenties jotakin minkä kanssa käytät usein mielestäsi liikaa aikaa, rahaa tai muita resursseja? Missä kontekstissa ongelmaan useimmiten törmäät? Esimerkkinä kontekstista voisi olla esimerkiksi joukkoliikenteellä matkustaminen.

Järkevintä on valita yksi, konkreettinen, tunnistettava ja hackathonin aikataulussa ratkaistava ongelma. Jos palvelusi kohderyhmä on esimerkiksi ikäihmiset ja ongelman kontekstina joukkoliikenteen käyttö, voisi ratkaistavana ongelmana olla ikäihmisten matkustamisen helpottaminen joukkoliikennevälineillä. Ongelmaksi muotoiltuna: “Miten helpottaa ikäihmisten liikkumista joukkoliikennevälineillä”.

Miten palvelusi ratkaisee ongelman?

“Aiomme tehdä joukkoistetun puhelinapupalvelun avulla joukkoliikenteellä matkustamisesta helpompaa ikäihmisille”

Kun ongelma on selvä, on aika keksiä ratkaisu siihen. Ratkaisun saavuttamiseen on monia metodeja (esimerkiksi brainstorming). Tärkeintä on pyrkkiä yksinkertaiseen ratkaisuun, joka on mahdollista toteuttaa hackathonissa ja jonka kuvaileminen on nopeaa. Monissa hackathoneissa palvelun idea kuvaillaan pitchissa, jonka pituus on kolme minuuttia. Tämän kolmeminuuttisen aikana esittäjän pitää pystyä kertomaan ongelma, ketä ongelma koskee, miten ongelma ratkaistaan ja miten ratkaisu toimii, joten ratkaisun kuvaileminen ei voi viedä liikaa aikaa. Yksinkertainen ratkaisu on useimmiten parempi kuin monimutkainen.

Tiivistä ongelmasi ratkaisu yhteen virkkeeseen, joka kuvailee ongelmasi, ketä ongelma koskee ja miten sinun palvelusi ratkaisee ongelman. Aikaisemmin mainittujen ikäihmisten joukkoliikkennematkustamisen ongelmat voitaisiin ratkaista esimerkiksi joukkoistetulla puhelinpalvelun avulla, missä soittamalla voi saada yksilöllistä ohjeistusta miten helpoiten pääsee liikkumaan eri paikkojen välillä. Eli yhdellä lauseella: “Aiomme tehdä joukkoistetun puhelinapupalvelun avulla joukkoliikenteellä matkustamisesta helpompaa ikäihmisille.”

Miten palvelusi toimii?

Käyttäjät, käyttäjien ongelma, ratkaisu ongelmaan → suunnittelemamme palvelu joka toimii näin

Palvelu on aina kokonaisuus, jossa ongelma ja sen ratkaisu ovat vain rakennuspalikoita muiden palvelun osien joukossa. Hackathonissa on usein liian vähän aikaa miettiä kaikkia palvelun vaiheita mutta kevyt [palvelupolku](https://www.smashingmagazine.com/2015/01/all-about-customer-journey-mapping/) on mahdollinen. Palvelupolulla tarkoitetaan tässä tapauksessa kuvausta siitä miten käyttäjä löytää palvelun, miten palvelu ratkaisee käyttäjän ongelman, mikä rooli palvelulla on käyttäjän ongelman ratkeamisen jälkeen, ja mitä palvelu esimerkiksi tekee eri tavalla kuin muut.

Palvelupolun suunnittelu on hyvin laaja tehtävä, joka tuo hyvin esille monipuolisen tiimin vahvuudet. Monipuolisen osaamisen avulla riittävän yksinkertaisen ja helposti ymmärretävän palvelupolun suunnittelu on huomattavasti helpompaa. Palvelupolun lisäksi kannattaa miettiä myös esimerkiksi liiketoimintamallia, joka usein on yksi tapa arvioida tiimin idean toteuttamiskelpoisuutta.

Yhteenveto

Näillä ohjeilla on mahdollista toteuttaa voittava hackathonkonsepti. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että pelkkä konsepti ei usein riitä vaan hackathonin aikana on usein tarpeellista toteuttaa myös palvelun toimintaa havainnollistava demo. Palvelun konsepti ja tekninen ratkaisu onkin kehitettävä hackathonin aikana rinnakkain, mikä tekee teknisesti ja konseptuaalisesti loistavista hackathonratkaisuista harvinaisempia mutta myös voitokkaampia.